Blíže k občanům – otevřená obec

Pokud se Vám nechce číst celý článek, přejděte na konec – naleznete tam stručný souhrn v bodech. 

Transparentnost

Otevřeme obec a přiblížíme ji občanům. Aktivita občanů se odvíjí i od množství informací, které mají občané k dispozici. Informace se však k občanům musí nejprve nějak dostat. A my víme, co se pro to dá udělat …

Vývěsní tabule obce

Již v minulém článku jsme zmínili fakt, že obec nedostatečně využívá vývěsní tabule ve spádových obcích. Dle vyjádření zastupitelů se nejedná o oficiální vývěsní desku, která se nachází v Novém Sedle a tedy je vše dle zákona.

Zákon je sice naplněn, ale pro informování občanů lze udělat daleko více a to už s existujícím vybavením. Ve vitrínách v obcích by mělo být v ideálním případě to samé co na oficiální vývěsní desce, případě dokumenty klíčové pro tu konkrétní obec. Nucení občanů jezdit za oficiálními informacemi do Nového Sedla dělá z občanů spádových obcí občany druhé kategorie. Jistě lze namítnout, že materiály jsou k dispozici na internetu – avšak ten samý zákon, na který se zastupitelé odvolávají, říká, že platí vždy zejména to, co visí na fyzické úřední desce.

Tabule pro potřeby občanů

V našich obcích s výjimkou Nového Sedla a Sedčic úplně chybí vývěsní tabule ze dřeva pro potřeby občanů – např. inzerce, kulturní události, nabídek práce nebo např. hledání zaběhnutých psů, ulétlých papoušků apod. V současnosti je nutné za účelem vylepení kontaktovat obecní úřad, který může a nemusí občanům vyhovět (třeba i z důvodu nedostatku prostoru), vyvěšení není okamžité a zatěžuje to zaměstnance prací, kterou by dělat nemuseli. Občané kromě toho nemají přístup k výhodným nabídkám živnostníků, včetně místních. Takováto tabule je tedy de facto i prostorem pro podporu drobného podnikání.

Obecní zpravodaj

Obecní zpravodaj již od června v naší obci nevychází. Údajným důvodem je směrnice o osobních údajích GDPR, avšak jinde zpravodaje vydávají dál. Považujeme to za zástupný problém.

Při vydávání obecního zpravodaje je třeba se vyvarovat střetu zájmů, redakční rada by měla být vyvážená (tzn. včetně zástupců opozice a spolků). Pro vydávání zpravodaje je dobré přijmout závazná pravidla. Při obnovení vydávání zpravodaje budeme postupovat dle manuálu sdružení Oživení. Pro financování je vhodné dát prostor i pro reklamní sdělení či oslovit sponzory. Jako redaktoři by mohli působit např. stážisté z řad studentů středních a vysokých škol, kterým takto poskytneme i možnost osobního rozvoje a praxe do životopisu uplatnitelné při hledání zaměstnání, ale zejména posílíme vztah k domovské obci.

Více k tématu: https://www.oziveni.cz/nase-temata/radnicni-periodika/

Manuál: https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/hlasna-trouba_manual_web.pdf

Webové stránky

Webové stránky naší obce jsou sice přehledné, ale obsahově velmi strohé a dá se říci, že na nich občané nenaleznou o mnoho více informací, než vyžaduje zákonná úprava.

Při pohledu na stránky jiných obcí lze najít např. provozní doby lékaře, obchodu, případně výluky z důvodu dovolených, jízdní řády, podrobnější předpověď počasí, bohatý kalendář kulturních a sportovních akcí a mnoho dalších informací, které jsou pro občany užitečné.

Příklady:

Sociální sítě – Facebook, Instagram, apod.

V současné době jsou sociální sítě zdrojem informací nejen pro mladší, ale také pro starší generaci. Tento kanál lze vnímat jako doplněk pro webové stránky, avšak vzhledem k fungování lze pomocí sociálních sítí dostat informace k občanům velmi rychle s tím benefitem, že na ně mohou reagovat. Jako klíčovou funkcionalitu vnímáme vytváření událostí – například i pro konání zastupitelstva, kde lze pružně reagovat na případné změny v programu zasedání. Pro správu sociálních sítí by měla platit stejná pravidla, jako pro obecní zpravodaj – měla by být nestranná a nezaujatá.

Obec Středokluky (okres Praha-Západ) – Facebook, YouTube, Instagram, Twitter

Obecní rozhlas

Naprosto typickým kanálem pro komunikaci obce s občany na venkově je obecní rozhlas. Některé obce od tohoto kanálu v minulosti ustoupily, ale dnes se k němu vracejí hlavně proto, že se dobře osvědčil zejména při živelních pohromách. V našich obcích hlásné trouby již nejsou funkční, ale lze předpokládat, že při jejich obnovení lze získat prostředky i s ohledem na fakt, že některé obce se nacházejí v záplavové oblasti.

Libědice

Mobilní rozhlas

V 21. století, kdy má v podstatě každý v kapse mobilní telefon, lze využít i sms zpráv či mobilních aplikací. V naší obci tato možnost existuje, není však využívána ani propagována (na webových stránkách se o existenci mobilního rozhlasu v současnosti ani nedozvíte).

https://obec.mobilnirozhlas.cz/

Setkání s občany

Základem úspěchu a spokojenosti občanů je pravidelné setkávání s občany. Rádi bychom nastolili takový systém, kdy by občané měli každý týden možnost být v kontaktu s obcí. Pro občana to přináší možnost sdělit své připomínky a stížnosti, pro komunální politiky pak zpětnou vazbu pro činnost a rozhodování.

V současné době je nepsaným pravidlem, že se schůze zastupitelstva koná vždy poslední týden v měsíci. Tento systém bychom chtěli vylepšit následovně:

V prvním týdnu měsíce by byly předem oznámeny tzv. „otevřené dveře starosty“, kdy je starosta v předem oznámeném termínu trvale přítomen na úřadě a k dispozici pro občany. V součanosti lze jistě starostu obce zastihnout také, ale v případě předem stanoveného termínu, ideálně ve večerních hodinách, lze očekávat větší aktivitu občanů. Tato praxe funguje na radnici v Klášterci nad Ohří.

V druhém týdnu měsíce by bylo svoláno neformální setkání části zastupitelů ve vybrané obci. Kontaktem a diskusí s občany pokaždé v jiné obci docílíme lepšího kontaktu občanů s úřadem a střídáním zaroveň také větší soudružnost obcí a šanci na vyšší aktivitu obyvatel.

Třetí týden bychom vydávali obecní zpravodaj (viz. výše), který by již obsahoval pozvánku na jednání zastupitelstva obce, jehož program a diskuse bude vycházet mimo běžné agendy i z poznatků získaných při otevřených dveřích starosty a neformálního setkání s občany.

Poslední týden v měsíci by bylo i nadále svoláváno jednání zastupitelstva obce, avšak oproti současné praxi (viz. článek o průběhu červencového jednání ZO) by byl zveřejněn podrobný program. Zastupitelé mají sice právo přidávat body programu i po zveřejnění pozvánky, nicméně v případě takto nastavené periodicity konání zasedání vědí o konání jednání dopředu a v rámci otevřené politiky jim tedy nic nebrání body navrhnout dříve tak, aby byly již na pozvánce. Dalším rozdílem oproti současnosti je doba konání, která by se posunula do večerních hodin – nejdříve v 17 hodin s ohledem na možnosti občanů s běžnou pracovní dobou. Z jednání zastupitelstva chceme pořizovat detailnější záznamy, aby i nezúčastnění občané měli představu o průběhu jednání. Rádi bychom také zohledňovali v zápise také hlasování konkrétních zastupitelů (viz. reportáž z červencového jednání ZO). K diskusi jsou přímé přenosy a záznamy s ohledem na náklady a technickou náročnost.

Příklad – Klášterec nad Ohří

Rozpočet a účetnictví

Jak praví náš volební program, chceme zveřejnit tzv. rozklikávací rozpočet. Naši oponenti namítají, že rozpočet se zveřejňuje a každý má právo se k němu vyjádřit a nahlédnout do něj. To jistě ano, ale my chceme jít dál, než vyžaduje a nabízí zákonná úprava. Dokonce tím ani neříkáme, že dochází k nekalostem – byť takováto praxe nekalostem má předcházet a tedy není, kromě jisté administrativní náročnosti, mnoho důvodů, proč ji neuvést v chod i v naší obci.

Rozklikávacím rozpočtem rozumíme zejména analytickou evidenci zajišťující kontrolu účelnosti vynaložených prostředků. Takto můžeme dát občanům informace např. o tom, kolik prostředků šlo do konkrétní obce, na konkrétní účel či konkrétnímu spolku. Nabízí se také možnost po stanovené době tyto informace zanalyzovat a předložit občanům, např. v obecním zpravodaji.

Příklady:

Chýně: http://chyne.imunis.cz/Rr/

Rozpočet – Peruc: http://www.peruc.cz/rozpocet-mestyse-peruc-na-rok-2018/d-39950/p1=5901

Nové Město na Moravě

Zveřejňování informací

V době informační společnosti a v rámci snahy o zapojení občanů do veřejného dění je v dnešní době čím dál běžnější praxí zveřejňování smluv a dokumentů.

S ohledem na administrativní náročnost navrhujeme kompromis ve formě zveřejnění seznamu smluv periodicky – tzn. např. zveřejnění seznamu faktur po uzavření účetního měsíce. Již dnes jistě není problém si vyžádat fakturu či smlouvu k prostudování, ale takto dáme občanům k takovémuto kroku podklady a úkon jim usnadníme. Na uzavření nových smluv lze občany upozornit ať už na jednání zastupitelstva či na neformálních setkáních.

Příklady: Nové Město na Moravě

Shrnutí

Z tohoto článku plynou následující body:

  • budeme plně využívat vývěsní desky obce ve všech obcích
  • zřídíme v obcích volně dostupné dřevěné tabule pro potřeby inzerce občanů a podnikatelů
  • obnovíme vydávání obecního zpravodaje,
  • zanalyzujeme a zmodernizujeme webové stránky, obohatíme je o další užitečné informace
  • budeme jasně a nestranně používat sociální sítě
  • zřídíme obecní rozhlas ve všech obcích
  • budeme pořádat setkání občanů se zastupiteli a starostou
  • zasedání zastupitelstva přesuneme do večerních hodin,
  • budeme zveřejňovat detailní program jednání zastupitelstva, podklady a detailnější zápisy z jednání,
  • budeme zveřejňovat detailnější formu rozpočtu, seznamy faktur a smluv

Více informací o transparentnosti, zamezení střetu zájmů apod. naleznete na stránkách sdružení Oživení.