Jednání zastupitelstva obce Nové Sedlo 25. 7. 2018 z našeho pohledu

Navštívil jsem se spolukandidáty schůzi zastupitelstva v Novém Sedle a rád bych se s Vámi, vážení spoluobčané, podělil o některé dojmy a postřehy.

Tentokrát byla pozvánka na schůzi zastupitelstva zveřejněna na webových stránkách v řádném termínu, což na zastupitelstvu minulém bohužel nebylo (ač byl u pozvánky zveřejněné na webu nastavený správný datum). Program schůze na pozvánce se však poněkud lišil od skutečnosti (viz. usnesení).

Program schůze

Oproti pozvánce přibyly na programu jednání body týkající se darů útulku v Jimlíně a mysliveckému sdružení v Žaboklikách. V obsahu těchto bodů nic špatného nevidím – ale stejně tak nevidím důvod, proč by nemohly tyto body jednání být zveřejněny v předstihu, pokud se o nich ví, přestože nejsou, alespoň v mých očích, důležité.

Daleko zajímavější bylo mimořádné zařazení bodu číslo 11, týkající se pískovny, na návrh jedné ze zastupitelek, o kterém si povíme více v následujícím odstavci. Jednání probíhalo celkem v poklidu a rychle – právě až do bodu číslo 11.

Bod č. 11 – revokace změny územního plánu (pískovna)

Tento bod jednání se týkal revokace změny územního plánu týkající se rozšíření těžby písku na další lokality poblíž obcí Číňov a Břežany. Strhla se zajímavá debata plná dohadů, zda Pískovny v případě revokování nebudou chtít odškodnění. Dle některých občanů má pískovna v současnosti otevřenou příliš velké plochy dobývacích prostorů, pískovna neprovádí rekultivaci správným způsobem a občané se necítí být dostatečně informováni o dalších záměrech.

Přítomen v sále byl i zástupce pískoven, který však na výtky občanů příliš nereagoval.

Po mém dotazu, proč nebyly a dosud nejsou k informování využity i vývěsní desky v dotčených přidružených obcí, zaznělo ticho. Následně bylo zastupiteli vysvětleno, že od toho slouží oficiální vývěsní deska a starosta nemíní obcházet všechny občany dům od domu a že pokud mají občané nějaké dotazy a připomínky, mohou je kdykoliv obecnímu úřadu sdělit.

Tentokrát, na rozdíl od předchozího jednání zastupitelstva, nezazněly žádná vyjádření, která by se dala označit jako slovní perly jako například „Vždyť je to jenom územní plán…“ (vyjádření pana starosty k diskusi o návrhu na změnu územního plánu, jakožto jednoho z nejdůležitějších dokumentů na obci, na jednání zastupitelstva dne 27. 6. 2018). Vynahradilo to však hlasování k tomuto bodu…

Hlasování – fraška a střet zájmů

Při vlastním hlasování došlo ke zmatkům, kdy nebylo jasné, kdo jak hlasuje. Pan starosta se musel zastupitelů ptát „Tak kdo tedy hlasuje proti?“, což celému procesu dodalo lehce tragikomicko-divadelní podtext. Už jenom tato situace by naprosto stačila pro prohlášení hlasování za zmatečné a jeho opakování. To však nebylo všechno.

Diskuse a hlasování se zúčastnil zastupitel, který je zároveň zaměstnancem dotčené pískovny. Pomiňme jeho poměrně rázné poukazování na to, že občané mají číst úřední desku, jako by to snad byla jejich povinnost a nešlo by je informovat i nad zákonem stanovenými komunikačními kanály.

Zmíněný zastupitel neupozornil přítomné sále na svůj potenciální střet zájmů, kdy navíc hlasoval a vystupoval v souladu se zájmy svého zaměstnavatele – a pozor – navíc v přítomnosti nadřízeného, který byl v sále přítomen jako host. Chápu – také vím, jaké to je přijít o prémie, ale zastupitel má jednat především podle svého vlastního vědomí a hlavně svědomí. Tak to samozřejmě a zcela jistě bylo…

Co je však ještě smutnější – ze zápisu z jednání se o tom občané nedozví, protože se v něm nerozlišuje kdo jak hlasoval, ale jen celkový výsledek. Naštěstí však bylo v sále hned několik svědků, kteří to mohou potvrdit.

Aktivita zastupitelů

Po celou dobu jednání promluvilo nanejvýš 5 zastupitelů. Ostatní, bohužel, mlčeli jako hrob. Někteří se zdrželi, někteří hlasovali, aniž by se zúčastnili vzrušené debaty na zasedání. Někteří byli aktivní zejména po skončení vlastního jednání.

Na jednání také několikrát zazněla omluva pana starosty, že on ani další zastupitelé „nejsou odborníci“ na danou problematiku. Pan starosta a někteří zastupitelé však mají za sebou již druhé volební období – za tu dobu by tedy již měli mít v problematice alespoň nějaký přehled, přestože nejsou odborníci.

Diskuse na závěr

Po skončení schůze (i když nebylo jasné, kdy vlastně schůze skončila – zřejmě zvednutím se a rychlým odchodem prvního zastupitele) jsem ještě chvíli zůstal a čelil jsem vysvětlování pana starosty, některých zastupitelů a hlavně zaměstnanců úřadu.

Nejčastější opakující se dotaz však zněl „Tak nám teda řekněte, jak byste to jinak dělal?!“ Nezbývá tedy, vážení zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu, abych Vám odpověděl za celou naši kandidátku:

A jak to chceme dělat my?

Vzhledem k tomu, že velká část občanů za prací dojíždí mimo obec, by zcela jistě byl k diskusi pozdější čas, než je současných 16:30. Pokud se občanů nějaký bod jednání týká, musejí si někteří vzít dovolenou. Občané nejsou, na rozdíl od zastupitelů, na jednání zastupitelstva uvolněni ze zaměstnání s náhradou mzdy.

Nabízí se otázka, zda jednání zastupitelstva nezaznamenávat a nezveřejňovat je. Jistě by pak spousta věcí fungovala jinak.

Zveřejňování úplného programu zastupitelstva v předstihu

Pokud se nějaký bod po ohlášení programu jednání v zákonné lhůtě musí přidat, je třeba o tom vhodným způsobem informovat občany dostupnými kanály (web, Facebook, obecní rozhlas, nástěnky, apod.). Postup, který zvolila zastupitelka předkládající mimořádně bod č. 11 je sice po procesní stránce v pořádku, ale neměl by být používán pro takto důležitá a třaskavá témata, pokud to není bezpodmínečně nutné k odvrácení bezprostředního nebezpečí pro obec a občany (např. pokut či odvrácení škod). Dotčení občané neměli fakticky žádnou možnost se o bodu jednání dozvědět v předstihu, získat dostatek informací, dostavit se a diskutovat. Námitky, že na jednání zastupitelstva občané nechodí, jsou pak nepatřičné. Předložení důležitých dokumentů den před jednáním zastupitelstva je nepřípustné.

Informování občanů, pravidelná i nepravidelná setkání

Obecní úřad má v přidružených obcích prosklené vitríny, které nevyužívá . Sice se nejedná o oficiální úřední desky, ale pokud se některé téma, dokument dotýká dotčené obce, měl by tam být rovněž zveřejněn, stejně jako kompletní pozvánky na jednání zastupitelstva či setkání s občany.

Vývěsní desky v přidružených obcích 25. června 2018 (tzn. před jednáním zastupitelstva 27. 6. 2018)

Právě pravidelná setkání s občany by zamezila šíření dezinformací, na které poukazoval pan starosta. Opravdu není nutné obcházet dům od domu, jak na jednání zaznělo, ale pravidelně či nepravidelně pořádat setkání s občany, tak jako tomu bylo dne, kdy se diskutovalo o změně územního plánu, především však o záměru vybudování průmyslové zóny. Na takovýchto setkání by mělo být přítomno co nejvíce zastupitelů a starosta by měl toto jednání moderovat po celou dobu, aby se z toho nestala hospodská hádka plná překřikování, tak jako při setkání k tématu Průmyslové zóny.

Pikantní je, že po tomto setkání se o průmyslové zóně na zastupitelstvu jednalo (viz. usnesení), ale pozvánka na jednání byla poněkud … stručná.

Takto by pozvánka na zastupitelstvo vypadat opravdu neměla … přestože je to v souladu se zákonem!

Takováto setkání s občany mimo jednání zastupitelstva navíc slouží jako skvělá zpětná vazba pro zastupitele nejen ve formě voleb jednou za 4 roky. Kromě toho je to další příležitost pro občany, aby se setkali i mezi sebou.

Aktivní přístup a důkladná příprava

Zastupitelé, v čele se starostou, by se měli snažit o aktivní přístup k projednávaným věcem. Zapojovat do debaty by se měli pokud možno všichni a schůze by měla být řízena tak, aby probíhala důstojně.

Střet zájmů a kdo jak hlasoval?

Pokud se zastupitele nějaký bod programu jednání dotýká, měl by to ostatním zastupitelům oznámit a zdržet se hlasování. Dle mého názoru by se dotyčný zastupitel měl ideálně zdržet i diskuse a lobování ve prospěch jednoho či druhého způsobu hlasování vzhledem k zaujatosti, pokud např. nebude chtít rozporovat dezinformace.

Občané by také měli mít možnost kontrolovat hlasování svých konkrétních zastupitelů a ptát se jich na důvody, které je k tomu vedly. To je skutečný smysl zastupitelského systému, na který bylo mylně na jednání některými zastupiteli poukazováno.

V obci Nové Sedlo je 9 zastupitelů a projednávalo se pouhých 11 bodů. Dle mého názoru lze způsob hlasování konkrétních zastupitelů při takovýchto počtech evidovat i bez větší administrativní zátěže a zároveň bez nutnosti pořídit hlasovací zařízení, které stojí nemalé prostředky.

Pro zamezení střetu zájmů bychom také navrhovali přijetí etického kodexu, kde by mimo jiné bylo také zakázáno zaměstnávání rodinných příslušníků starosty a místostarosty obce.

Zastupitelé nejsou vrchnost

Pohled některých zastupitelů, který lze charakterizovat slovy „občané si nás zvolili, abychom to za ně rozhodli“ je naprosto nepřípustný a nebezpečný. Ano, zastupitelé mají za občany rozhodovat, ale rozhodně to není vrchnost, která rozhodovala bez jakékoliv kontroly a odpovědnosti poddaným. Zastupují své voliče, jejich zájmy (a ne zájmy někoho jiného, kdo ani nemá sídlo v katastru obce) a mají se také voličům zodpovídat, naslouchat jim, ale zejména jim poskytovat dostatek informací. A přesně to se v Novém Sedle a přidružených obcích v současnosti bohužel neděje.

Pojďme to změnit!

Vážení spoluobčané.

Pokud nejste spokojení se způsobem hospodaření obce, způsobu rozhodování a informování o dění v obcích, nabízíme Vám alternativu.

V letošních volbách jsme se rozhodli postavit kandidátku, která bude nabízet alternativu ke stávajícímu stavu. V zastupitelstvu chceme spolupracovat se sdruženími a jednotlivci, kteří mají obdobné zájmy o rozvoj Nového Sedla a přidružených obcí. Rozhodně není naším cílem někoho očerňovat nebo nekonstruktivně kritizovat cizí práci. Myslíme si však, že se obec dá řídit mnohem lépe – a především – blíže k občanům.

Jaroslav Zídek

leader kandidátky SNK: Společně za rozvoj tradičního venkova – Sedlo2018.cz