Koridor vodního přivaděče – co s tím?

Vážení spoluobčané,

jak jste již možná zjistili z úřední desky nebo z doslechu, území Obce Nové Sedlo se výhledově dotkne výstavba vodního přivaděče z Ohře pod Nechranickou přehradou do nádrž ve Vidhosticích a dále plánované přehrady v Kryrech odkud bude tlačena dále na Rakovnicko. Úcelem má být navýšení stavu Rakovnického potoka a zavlažování.

Nemá smysl se nyní bavit o smysluplnosti takového projektu, jeho kladech a záporech. Názor nechť si udělá každý sám. Musíme se nyní zajímat o to jak se to může dotknout nás.

Vodní přivaděč, tak jak byl navržen se dotkne zejména místních částí Číňov, Břežany a Žabokliky, kde se přímo dotýká domů a jejich okolí. V současné době jsme ve fázi schvalování na krajské úrovni – vytváří se 200 m široké pásmo, v rámci něhož se bude řešit konkrétní trasa. Je však jasné, že tlakový přivaděč nebude možné ohnout na místě.

Další informace jsou k dispozici na stránkách Povodí Ohře.

Podrobnější mapa prozatím neexistuje (kromě prvotního návrhu trasy, která se však bude zcela jistě lišit a byla zaslána jen dotčeným vlastníkům a ještě neúplně) – na krajské úrovni je takto nepodrobné měřítko dáno zákonem.

Podrobněji se koridor řeší pak dále v územním plánu na obecní úrovni – avšak zde je již z vrchu automaticky uplatněn koridor krajský a nelze s tím nic dělat. Podobné “prospěšné” stavby lze stavět už na základě krajského koridoru a do územního plánu Obce se doplní až dodatečně. Např. druhý plynovod již stojí ačkoliv změna územního plánu č. 2 stále nebyla dotažena do konce.

Nyní tedy máme ideální možnost s koridorem “pohnout” – později už to tak jednoduché nebude…

ParametrÚdaj
Šířka trubky600 mm
Hloubka uložení2,5 m
Ochranné pásmošířka trubky, tj, 0,6 m + 2,5 m na každou stranu
Parametry stavby

Co jsem v tomto podnikl já?

Jako zástupce vlastníka se stavbou na vlastních pozemcích nesouhlasil už při prvním předběžném dotazu. Nikdo nás však dál nekontaktoval s cílem se dohodnout a trasa koridoru kopíruje první navrženou trasu + rozřšíření do stran. Toto bylo v rámci aktulizace ZÚR zveřejněno jako návrh na úřední desce.

Prostudoval jsem si důkladně předložené materiály online (soubor má přes 300 MB) i osobně na krajském úřadě. Zúčastnil jsem se veřejného projednání aktualizace ZÚR tamtéž. Zde jsem byl na základě mých dotazů a připomínek rovněž požádán Českým rozhlasem Sever o vyjádření.

Vyžádal jsem si od investora (Povodí Ohře) podle zákona č. 106 o informace o konkrétní zamýšlené trase a námitky vlastníků, pokud byly uplatněny.

A hlavně jsem zpracoval a předložil námitku zastupitelstvu Obce Nové Sedlo, jehož jsem členem.

Co je a není mým cílem?

Nejde mi o obstrukce a bránění stavbě. Chci jen minimalizovat vliv omezení spojených se stavbou na naše území a ideálně získat z té stavby užitek pro všechny – jak mi bylo sděleno na veřejném projednání, sousední Obec Čeradice si vymínila ve vyjádření budoucí možnost odboček do Větrušic a Kličína.

Zkrátka: ať se stavba posune dál od vesnic s možností čerpat vodu např. do rybníků nebo k zavlažování, bude-li to třeba i jen v rovině teorie.

Co v tomto podniklo zastupitelstvo?

Zastupitelstvo schválili jednohlasně námitku jejímž obsahem byly výtky k průběhu koridorem v blízkosti místních částí Číňov, Břežany a Žabokliky. Podrobně byly zmíněny záměry v tomto území ať už Obce nebo vlastníků, dále nestabilita svahu v Břežanech jež je zároveň chráněným územím apod.

Co v tomto můžete podniknout Vy jako občan – a proč byste měli?

Námitku v tomto “řízení” může podat pouze zastupitelstvo Obce, které tak učinilo. Připomínku může podat kdokoliv.

Rozdíl mezi námitkou a připomínkou je zejména v “síle”, kterou má. O námitce musí být “rozhodnuto”, připomínku lze vzít jen na vědomí (tzn. smést ze stolu to lze snadněji).

Nicméně – ani v případě zamítnutí námitky a smetení připomínek není vše ztraceno. Lze to zkráceně řečeno “hnát k soudu” – a ten samozřejmě bude přihlížet k tomu, zda dotyčný “konal” už dříve.

Co je ale hlavní – námitka zastupitelstva podpořená více připomínkami bude pro Kraj i Investora silnějším hlasem a budou se naší situací tím spíše zabývat.

Jak to udělat a do kdy?

Termín do kdy musí být připomínka doručena je úterý 22. 2. 2022 (k později uplatněným se nepřihlíží) a to na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje. Podat ji lze standardní cestou – osobně na podatelně, doporučenou poštou nebo datovou schránkou.

Připomínka nemá na rozdíl od námitky předepsané náležitosti. Jedná se v podstatě o běžný dopis státní instituci s hlavičkou. Stačí se představit, napsat co Vám vadí a ideálně i proč.

Na stránkách poradny Frank Bold naleznete kromě rozborů podobných situací také vzor s popisem co doplnit. Nebojte se zadání e-mailu – soubor Vám na něj bude zaslán. Můžete však použít i vzor níže.

Pro inspiraci se můžete podívat na stránku Krajského úřadu, kde jsou již dříve uplatněné námitky a připomínky k dřívějším řízením včetně jejich vypořádání.

Vzor:

Podatel:
Eduard Kachlička 
Břežany 123
438 01 NOVÉ SEDLO
Narozen 30. 2. 1987 v Horních Rápoticích 

Příjemce:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Velká Hradební 3118/48
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM


Věc: Uplatnění připomínky k 4. aktualizaci zásad územního rozvoje Ústeckého kraje

V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 stavebního zákona uplatňuji připomínku k 4. aktualizaci zásad územního rozvoje Ústeckého kraje ve věci zamýšlené výstavby vodního přivaděče Ohře - Vidhostice na území Obce Nové Sedlo. 

Koridor spolu se zamýšlenou stavbou omezí budoucí rozvoj naší Obce. Nesouhlasím s umístěním koridoru ani stavbou na okraji naší osady a hned za naším plotem. Nesouhlasím ani s umístěním koridoru na mé vlastní pozemky (LV č. 1243 k. ú. Břežany u Žatce). Nikdo mne v této věci nekontaktoval ani nežádal moje vyjádření. Mám s pozemky jiné záměry neslučitelné se záměrem takovéto stavby. Vodní přivaděč s ochranným pásmem by navíc mé pozemky v jeho blízkosti trvale znehodnotil. 
Koridor je umístěn v prostoru nestabilního svahu, který je současně chráněným územím (významným krajiným prvkem) a je již nyní ohrožen těžbou štěrkopísku na jeho vrcholu. 
Navrhuji přepracování koridoru dále od naší místní části, ideálně do prostoru tranzitních plynovodů, a jednání s Obcí ohledně možnosti napájení obecních rybníků v Břežanech. Obec dle sdělení starosty na jednání zastupitelstva nebyla v této věci vůbec požádána o stanovisko. 
V Břežanech 21. 2. 2022

podpis
Tento dopis doručte do termínu viz. výše (22. 2. 2022) na podatelnu Krajského úřadu.

Další možné argumenty (pro inspiraci):

 • jsem vlastníkem pozemku / sousedních pozemků
 • nebyl jsem v této věci požádán o vyjádření
 • nebudeme ze stavby mít žádný užitel
 • znehodnotí náš majetek
 • zamezí rozvoji místní části
 • omezí nakládání s majetkem – nelze zde stavět, sázet stromy, budovat chmelnice…
 • vedou zde inženýrské sítě / mám zde vodovodní přípojku / zvažuji zde stavbu ČOV
 • již nyní je dotčené území ohroženo erozí
 • jsme také suchá oblast
 • čerpadla jsou poháněna uhelnou elektrárnou

Fantazii se meze nekladou…

J. Zídek