Podklady k 4. jednání zastupitelstva 2019

– aktualizováno 30. 5. 2019 –

V pondělí 27. 5. 2019 nám jako zastupitelům byly doručeny pozvánky k 4. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo, které se bude konat dne 30. 5. 2019 od 16:30 na OÚ Nové Sedlo.

Zde jsou k dispozici poskytnuté materiály, na jejichž základě bychom měli kvalifikovaně rozhodnout a to jak v “originálním” naskenovaném a předloženém PDF Obecním úřadem, tak i námi zpracovaným do strojově čitelném formátu, aby byly tyto soubory viditelné i pro vyhledávače. Vybrané body programu byly v rámci možností obohaceny o související dokumenty tak, aby byly informace z naší strany k občanům co nejúplnější.

Pozvánka – program:

Originál zde: scan(2019-5-25)0002

Stáhnout PDF.

Program na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Nové Sedlo konaného dne 30.5.2019 v 16.30 hodin na OÚ Nové Sedlo
l. Volba návrhové komise
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Kontrola usnesení z minulých zastupitelstev
5. Jednací řád
6. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2019
7. Smlouva o dílo č. 7/2019 pro statické zajištění Kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách mezi Obcí Nové sedlo a firmou STATIKA SANACE, s.r.o., Benešov nad Ploučnicí
8. Žádosti o přiděleni prázdných bytů v DPS
9. Dotace TJ Nové Sedlo
10. Komunikace 6 rodinných domků v Nové Sedle
11. Petice — nevyhovující autobusové spojeni Sedčice – Nové Sedlo – Žatec
12. Žádost o změnu trasy autobusové dopravy v obci Nové Sedlo, zajíždění do Břežan a Číňova
13. Petice na zachováni autobusové zastávky v ulici Lipové
14. Právní služby a stavební dozor — dotaz zastupitele
15. Organizační
Diskuse
Závěr
Petr Sýkora
starosta

Bod č. 6. – Jednací řád:

Návrh nového jednacího řádu 2019

Stáhnout PDF.

Stáhnout strojově čitelné PDF

Související dokumenty – nezaslané OÚ Nové Sedlo

Pro srovnání – současný jednací řád:

Původní jednací řád

Stáhnout PDF.

Aktualizace 30. 5. 2019 – protinávrh zastupitele Zídka v rámci zásad otevřenosti obce dle volebního programu hnutí Sedlo2018.cz

Návrh nového jednacího řádu PROTINÁVRH

Stáhnout PDF

Bod č. 7 – Smlouva o dílo č. 7/2019 pro statické zajištění Kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách
mezi Obcí Nové sedlo a firmou STATIKA SANACE, s.r.o., Benešov nad Ploučnicí

Kostel 2019 rozpočet

Stáhnout PDF.

Související dokument mimo podklady zaslané OÚ Nové Sedlo – Interní směrnice č. 3/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na webu Obce Nové Sedlo 

Jedná se tedy o Veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie ve výši 992 203.63 Kč včetně DPH (Obec Nové Sedlo není plátcem DPH) s podporou z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky ve výši 600 000,– Kč (viz. Ministerstvo kultury)

Aktualizace 30. 5. 2019 – smlouva o dílo poskytnutá na základě zvláštní žádosti zastupitele Zídka

Žádost o doplnění informací

žádost o doplnění info kostel žabo

Smlouva o dílo

smlouva na kostel

Stáhnout PDF

Bod. č. 11. Petice — nevyhovující autobusové spojeni Sedčice – Nové Sedlo – Žatec

Strojově čitelné TXT

odpověď na petici sedčice bus

Stáhnout PDF

Stáhnout strojově čitelné TXT

Bod č. 14 – Právní služby a stavební dozor

Tento podkladový materiál nebyl zaslán starostou Obce Nové Sedlo.

Na tento bod již bylo zodpovězeno ve článku zde.

Aktualizace 30. 5. 2019 – Body programu předložené po zaslání podkladů

  • Zpráva finančního výboru zastupitelstva obce Nové Sedlo za období 1.1. – 24.4.2019. – předkladatel Ing. Stanislav Stejskal (odvolaný předseda finančního výboru)
Zpráva finančního výboru 1.1.-24.4.2019 pdf
  • Stanovisko vedení obce k dostavbě a provozu sportovní haly v Novém Sedle – předkladatel Ing. Zídek
  • Stanovisko vedení obce k pronájmu zámečku v Novém Sedle – předkladatel Ing. Zídek
  • Nákup 2 ks venkovních pinpongových stolů pro obce Břežany a Sedčice – předkladatel Ing. Zídek
  • Nákup a osazení dopravních zrcadel na křižovatku v Žaboklikách dle vyjádření MěÚ Žatec – předkladatel Ing. Zídek