Právní služby a technický dozor

Odpověď na oficiální dotaz zastupitele Sýkory na starostu Zídka, která měla být přednesena a zodpovězena na 3. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo v Břežanech – doplněná o další informace vzhledem k okolnostem.

V říjnu 2018 proběhly volby, které změnily složení zastupitelstva.

Předání funkce starosty panem Sýkorou novému starostovi obce proběhlo 5.11.2018 bez bližší specifikace stavu otevřených zakázek a rozpracovaných staveb, smluvních ujednání a povinností plnění – viz předávací protokol.

Došlo k ukončení smlouvy (dohody o provedení práce) s předchozím právním konzultantem.

Zůstala v platnosti dohoda o pracovní činnosti s p.Petrem Sýkorou, bývalýj starostou obce panem Petrem Sýkorou na činnosti spojené se stavebním dozorem, která byla opětovně schválena zastupitelstvem v prosinci 2017 (č. usnesení 13/14/17).

Starosta obce na prvním zasedání zastupitelstva obce vyzval bývalého starostu k plnění povinností dle smlouvy o stavebním dozoru a k předání stavebního deníku.

Následovala emailová výzva starosty obce na pana Sýkoru, aby plnil povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy, na kterou pan Sýkora reagoval neplatnou žádostí o výpověď, která byla zamítnuta. Smlouva vypršela k 31. 12. 2018.

Nově zvolený starosta neměl pro svou práci možnost právních konzultací a také nedošlo k plnění smlouvy uzavřené na základě pracovněprávních vztahů mezi obcí a panem Petrem Sýkorou jako zaměstnancem na základě smlouvy o stavebním dozoru. Nebyl předložen stavební deník, který souvisel s výkonem funkce stavebního dozoru.

Z výše uvedených důvodů bylo nutné urychleně zajistit plnění technického dozoru a tím zajištění správného a legálního postupu stavebních aktivit obce a zajistit právní konzultace k aktuálním tématům obce

Interní směrnice Obce Nové Sedlo č.3/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup….

Zakázky I.kategorie

 1. zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 50 000,- Kč…….

Zakázky II.kategorie

 1. zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 50 000,- Kč a nepřesahuje 100 000,- Kč

Veškeré částky předpokládaných hodnot …jsou hodnoty bez DPH.

Bod 1.1. Veřejné zakázky malého rozsahu I.kategorie

Dodavatele vybírá bez výběrového řízení starosta nebo zastupitelem pověřený zástupce zadavatele. Může zadat zakázku přímo, nebo si vyžádá více nabídek……je možné vycházet pouze z informací o trhu, místních znalostí a svých poznatků a zkušeností. O výběru dodavatele a parametrech dodávky podá zprávu zastupitelstvu obce.

Bod 1.2. Veřejné zakázky malého rozsahu II.kategorie

Dodavatele vybírá bez výběrového řízení starosta nebo zastupitelem pověřený zástupce zadavatele. Vyžádá si min. 3 nabídky………U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je také možné vycházet pouze z informací o trhu, místních znalostí a svých poznatků a zkušeností. O výběru dodavatele a parametrech dodávky podá zprávu zastupitelstvu obce.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Parametry smlouvy o poskytování právních služeb

 • znalost legislativy vztahující se k obcím a jejich fungování
 • znalost územně-právního řízení, stavební  zákon a zákony související s výstavbou objektů
 • konzultační a poradenská činnost poskytovaná dle potřeb klienta
 • zavedená advokátní kancelář ( dále AK )
 • cenová nabídka
 • uzavření smlouvy na dobu určitou – prosinec 2018 až 31.3.2019 jako provizorní řešení dané situace, tedy absence právní podpory.

Na základě informací, které měl starosta k dispozici a vzhledem k časovému tlaku byly poptávány některé advokátní kanceláře telefonicky  a následně vybrané vyzvány k předložení písemné nabídky o podmínkách spolupráce.

Hodinová sazba za poskytování právních služeb právníkem se pohybovala v rozpětí od 1.500,- Kč + DPH výše, přičemž záleželo zejména na specializaci, typu a rozsahu klientem požadované práce, na obtížnosti či novosti jeho právních problémů spojených s řešením věci a také na jeho individuálních požadavcích na rychlost vyřízení věci.

K písemnému předložení nabídky byli vyzváni :

 • Advokáti C.M.H.L. s.r.o. Karlovy Vary
 • Advokát JUDr. Jaroslav Trkovský Louny

Předložené písemné nabídky jsou k dispozici na obecním úřadu.

Na základě porovnání cen a zkušeností/praxe v požadovaných oblastech byl po domluvě starosty obce a zastupitelky Stejskalové vybrán advokát JUDr. Jaroslav Trkovský a dne 12.12.2018 s ním byla uzavřena “Příkazní smlouva o poskytování právní pomoci”

Smlouva obsahovala 2 složky – paušál 5000 Kč za 5 hodin měsíčně a následně 1500 kč/hod pro další záležitosti v daném měsíci.

Přehled vyúčtování AK Trkovský

Období : prosinec 2018 – březen 2019

Smlouva uzavřena na dobu určitou od 12.12.2018 do 31.3.2019

Předpokládaný finanční rozsah byl do 50 000,- Kč bez DPH

Celková vyplacená částka :

prosinec – 5 000,- Kč + 25 500,- Kč

leden      – 5 000,- Kč +  6 000,- Kč

únor       – 5 105,- Kč +  3 000,- Kč

březen    – 5 105,- Kč + 15 310,- Kč

Celkem – 20 210,- Kč + 49 810

Řešená témata

 • inženýrské sítě – nájemní smlouvy    5 hod
 • kupní smlouvy  11RD 3 hod
 • změna ÚP a pískovna     28 hod
 • požadavek na kompenzaci – nedodržení smlouvy 11RD      2 hod
 • obecní záležitosti 4 hod
 • stavební řízení      3 hod
 • kompenzace poplatku za připojení k ČEZ  11RD 3 hod
 • studium a příprava podkladů, cestování – 5 hod

celkem vyúčtováno 53 hod

Řešená témata v detailu :

Rodinné domky “za hřištěm” – 11RD

Vzhledem k mnoha nejasnostem, otevřeným otázkám, poskytnutým slibům předchozího starosty a jejich nárokování si občany, a vedle toho neexistence stavebního deníku, který souvisel s výkonem funkce stavebního dozoru, objevilo se mnoho otázek, ke kterým bylo potřeba zaujmout právní stanovisko či názor. Z výše uvedeného důvodu byla s AK řešena témata kupních smluv a z nich plynoucích závazků pro obec, inženýrských sítí, přístupové komunikace, napojení na elektřinu a úhrada nákladů, kolaudace stavby. 

celkem 16 hod

Probíhající změna územního plánu

SNK – Společně za rozvoj tradičního venkova zvítězilo v komunálních volbách a součástí našeho volebního programu bylo téma ochrany přírody. Odstupující starosta předal minimum informací ohledně psaných či nepsaných dohod s pískovnou a o situaci při přípravě změny územního plánu. Bylo nutné zmapovat celou situaci, prověřit možné dopady typu “Co by pro obec znamenala revokace usnesení o změně ÚP, jak ji navrhovala v červenci 2018 paní Aschenbrennerová”, jaké jsou možnosti změny zadání pro územní plán, kdo vypracovává SEA a jaké jsou možnosti připomínek ze strany obce apod. Součástí konzultací byl i obchodní vztah s pískovnou, téma darů a jejich vyčíslení, legitimní očekávání a možnost náhrady škod, kterými zástupci SP Bohemia vyhrožovali apod.

celkem 28 hod

Záležitosti obce, příprava podkladů, cestovné – celkem 9 hod

TECHNICKÝ DOZOR STAVEB

V souvislosti s tím, že novému starostovi nebyly řádně předány a tedy známy všechny okolnosti nedokončených staveb včetně již provedených postupů, dále na základě stížností občanů na provedené rekonstrukce (padající stropy, popraskané zdi, havarijní stavy elektroinstalace, apod.)  dospěl starosta obce k tomu, že by bylo vhodné si najmout na takovéto věci odborníka, který stavební práce zaštítí, aby k takovým nehodám již nedocházelo.

Technický dozor je i požadován i při stavebních pracech financovaných z veřejných rozpočtů a to dle § 152 odst. 4 Stavebního zákona.

K dotazům pana Sýkory lze uvést:

Kolik poskytovatelů technického dozoru bylo osloveno?

Byli osloveni celkem 3 poskytovatelé

 • Petr Sýkora – odmítl spolupracovat, viz. výše
 • Jiří Černý – Číňov, 850 Kč/h
 • Jiří Laudát – inTech Kadaň 650 Kč/h

Osobu vykonávající technický dozor vybral starosta po konzultaci s místostarostou Kamilem Dostálem a zastupitelkou JUDr. Alenou Stejskalovou., která s Ing. Laudátem také jednala o  hodinové sazbě. Odměna byla stanovena na 650 Kč/hod bez ohledu na cestovné.

Při dalším průzkumu trhu bylo zjištěno, že se hodinová sazba běžně pohybuje i nad 1000 Kč/h.

Výběr proběhl ústní formou. Rovněž v tomto případě byla očekávaná částka do 50 tisíc Kč, bohužel se následně ukázalo, že problematika řešení stavebních prací včetně dokumentace byla podhodnocena, neboť se v průběhu objevila spousta překážek, někdy i dlouhodobého charakteru (chybějící stavební povolení na komunikaci 11RD s neověřenou projektovou dokumentací z roku 2005 a chybějícím vyjádřením provozovatelů již fungujících inženýrských sítí, technický stav budov ve vlastnictví obce… ).

Prostřednictvím technického dozoru jsme rovněž prováděli další úkony – návštěvu statika v Sedčicích a zkoušky únosnosti podloží komunikací 6RD a 11RD s ověřením jako podklad pro stavební řízení. Kontrolováno bylo  rovněž provádění a zhotovení prací včetně přípravy podkladů pro další činnost (poptávka dodavatelů pro výměn oken a vchodových dveří č.p. 56 v Novém Sedle včetně přípravy detailní zadávací dokumentace), kterých bylo ne vždy využito (obstarání nabídky na opravu schodiště a podlah v č.p. 56), ale sloužily jako podklad pro rozhodnutí o dalších pracech. Ve všech případech byl veden stavební deník.